Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.06.H25-240326-0002 27/03/2024 28/03/2024 28/03/2024
Trễ hạn 20 phút 48 giây.
VŨ THỊ ĐÀO Bộ phận Tiếp nhận &trả kết quả