Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.04.H25-230110-0022 11/01/2023 16/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 giờ 59 phút.
CHIU CHUN WEI
2 000.00.04.H25-230218-0001 18/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Đúng hạn.
NGUYỄN VĂN TÌNH
3 000.00.04.H25-230218-0008 18/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Đúng hạn.
LÊ VĂN HỒNG
4 000.00.04.H25-230218-0010 18/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Đúng hạn.
TRẦN KHẮC TĨNH
5 000.00.04.H25-230218-0012 18/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Đúng hạn.
LÊ ĐẮC HƯNG
6 000.00.04.H25-230218-0013 18/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Đúng hạn.
NGUYỄN XUÂN THỦY
7 000.00.04.H25-230218-0014 18/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Đúng hạn.
NHỮ VĂN AN