Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.03.H25-230608-0001 08/06/2023 16/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 7 giờ 30 phút.
NGUYỄN BÍCH NGỌC
2 000.00.03.H25-231115-0002 16/11/2023 17/11/2023 17/11/2023
Trễ hạn 54 phút.
NGUYỄN VĂN BÂN
3 000.00.03.H25-230823-0004 23/08/2023 25/08/2023 25/08/2023
Trễ hạn 1 giờ 39 phút.
PHAN THỊ THẢO
4 000.00.03.H25-230629-0001 29/06/2023 30/06/2023 30/06/2023
Trễ hạn 1 giờ 08 phút.
LÊ NGỌC ÁNH