Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.29.H25-240512-0001 14/05/2024 15/05/2024 15/05/2024
Trễ hạn 1 giờ 43 phút 46 giây.
NGUYỄN THỊ LANH UBND xã Trần Hưng Đạo