Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.26.H25-230221-0001 22/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 51 phút.
TRẦN VĂN CHỮ Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục
2 000.00.26.H25-230222-0001 22/02/2023 23/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 50 phút.
NGUYỄN VĂN HOẰNG Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục
3 000.00.26.H25-230227-0005 27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023
Trễ hạn 2 giờ 47 phút.
TRẦN THỊ ĐỊNH Văn Phòng UBND Huyện Bình Lục
4 000.23.26.H25-230220-0007 20/02/2023 21/02/2023 21/02/2023
Trễ hạn 35 phút.
NGUYỄN MẠNH TIẾN UBND xã An Đổ
5 000.22.26.H25-230316-0003 16/03/2023 17/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 1 giờ 28 phút.
TRẦN THỊ MINH UBND xã An Nội
6 000.26.26.H25-230302-0011 02/03/2023 03/03/2023 03/03/2023
Trễ hạn 39 phút.
NGUYỄN VĂN HỢP UBND xã Bối Cầu
7 000.26.26.H25-230106-0001 06/01/2023 09/01/2023 12/01/2023
Trễ hạn 2 ngày 1 giờ 07 phút.
TRẦN PHƯƠNG THẢO UBND xã Bối Cầu
8 000.36.26.H25-230316-0001 16/03/2023 17/03/2023 17/03/2023
Trễ hạn 41 phút.
PHẠM QUANG BÁCH UBND xã Đồng Du
9 000.27.26.H25-230302-0025 02/03/2023 03/03/2023 16/03/2023
Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 58 phút.
BÙI THỊ CHUYÊN UBND xã Hưng Công