Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.27.H25-240117-0001 17/01/2024 19/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 4 giờ 45 phút 00 giây.
PHẠM THU HOÀI UBND Phường Châu Giang