Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.27.H25-230209-0010 09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 34 phút.
VŨ VĂN YÊN
2 000.00.27.H25-230209-0007 09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023
Trễ hạn 33 phút.
PHẠM THỊ QUẢNG