Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.30.H25-230309-0002 09/03/2023 10/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VIẾT KIÊN UBND xã Thanh Hà
2 000.26.30.H25-230117-0001 17/01/2023 18/01/2023 20/01/2023
Trễ hạn 2 ngày 0 giờ 11 phút.
NGUYỄN THỊ THỦY UBND xã Thanh Hải
3 000.26.30.H25-230117-0002 17/01/2023 19/01/2023 20/01/2023
Trễ hạn 1 ngày 0 giờ 09 phút.
PHẠM THỊ HÀ UBND xã Thanh Hải
4 000.25.30.H25-230307-0019 07/03/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 2 ngày 7 giờ 48 phút.
LÊ THỊ HUỆ