Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.18.30.H25-240419-0001 19/04/2024 22/04/2024 22/04/2024
Trễ hạn 3 giờ 30 phút 20 giây.
PHẠM THỊ NHUNG UBND Thị Trấn Kiện Khê
2 000.18.30.H25-240117-0004 17/01/2024 18/01/2024 19/01/2024
Trễ hạn 1 ngày 7 giờ 06 phút 20 giây.
TRƯƠNG VĂN HOÀNG UBND Thị Trấn Kiện Khê
3 000.23.30.H25-240416-0005 16/04/2024 17/04/2024 19/04/2024
Trễ hạn 2 ngày 3 giờ 45 phút 09 giây.
NGUYỄN THỊ HƯNG UBND xã Liêm Túc