Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.31.28.H25-230130-0001 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 6 giờ 43 phút.
NGUYỄN THỊ THƠM UBND xã Thanh Sơn
2 000.24.28.H25-230208-0011 08/02/2023 10/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 3 ngày 2 giờ 40 phút.
HOÀNG VĂN THẮNG UBND xã Lê Hồ