CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 21 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 2.000191.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
17 2.000131.000.00.00.H25 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại
18 2.000001.000.00.00.H25 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại
19 2.000648.000.00.00.H25 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
20 1.001005.000.00.00.H25 Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
21 2.000459.000.00.00.H25 Thủ tục hành chính tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước