CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 205 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.004036.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
47 2.002483.000.00.00.H25 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Giáo dục trung học
48 1.001266.000.00.00.H25 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
49 1.009993.000.00.00.H25 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Hoạt Động Xây Dựng
50 1.010725.000.00.00.H25 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Môi trường
51 1.003807.000.00.00.H25 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ
52 1.000775.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
53 1.000804.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
54 2.000794.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
55 2.002228.000.00.00.H25 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
56 1.002192.000.00.00.H25 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. Dân số - Sức khỏe sinh sản
57 2.001711.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
58 2.001711.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
59 1.001570.000.00.00.H25 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
60 LDTBXH_004 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội Lao động thương binh & xã hội