CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 216 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
166 1.004979.000.00.00.H25 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
167 2.000440.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Cấp Quận/huyện Văn hóa
168 2.000635.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/huyện Hộ tịch
169 1.003141.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh - quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
170 1.004944.000.00.00.H25 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em
171 1.001090.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
172 2.001958.000.00.00.H25 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
173 2.000635.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/huyện Hộ tịch
174 1.008455.000.00.00.H25 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Cấp Quận/huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
175 1.001098.000.00.00.H25 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
176 1.004901.000.00.00.H25 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
177 1.005377.000.00.00.H25 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
178 1.003645.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Cấp Quận/huyện Văn hóa
179 1.005010.000.00.00.H25 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
180 1.004941.000.00.00.H25 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Cấp Quận/huyện Trẻ em