CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 224 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000908.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
2 2.000908.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
3 1.004088.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
4 1.004088.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
5 1.001612.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
6 1.001193.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
7 2.000528.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
8 2.002621.000.00.00.H25 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Cấp Quận/huyện Hộ tịch
9 2.000633.000.00.00.H25 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
10 1.010723.000.00.00.H25 Cấp giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
11 1.010736.000.00.00.H25 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
12 1.010832.000.00.00.H25 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công
13 1.010833.000.00.00.H25 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Cấp Quận/huyện Người có công
14 2.002363.000.00.00.H25 Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
15 2.000424.000.00.00.H25 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp Quận/huyện Phổ biến giáo dục pháp luật