CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 316 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.000908.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
2 2.000908.000.00.00.H25 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Cấp Quận/huyện Chứng thực
3 1.003554.000.00.00.H25 Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) Cấp Quận/huyện Đất đai
4 1.004088.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
5 1.004088.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
6 1.004492.000.00.00.H25 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cấp Quận/huyện Các cơ sở giáo dục khác
7 2.002408.000.00.00.H25 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
8 2.002409.000.00.00.H25 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Cấp Quận/huyện Giải quyết khiếu nại
9 1.001612.000.00.00.H25 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
10 2.000528.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch
11 1.001193.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch
12 2.000633.000.00.00.H25 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Cấp Quận/huyện Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
13 1.010723.000.00.00.H25 Cấp giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
14 1.010736.000.00.00.H25 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
15 1.010832.000.00.00.H25 Thăm viếng mộ liệt sĩ Cấp Quận/huyện Người có công