CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 4 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002400.000.00.00.H25 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng
2 2.002499.000.00.00.H25 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Xử lý đơn thư
3 2.002402.000.00.00.H25 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng chống tham nhũng
4 2.002403.000.00.00.H25 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng