CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.010943.000.00.00.H25 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
2 2.002401.000.00.00.H25 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh tra tỉnh Phòng chống tham nhũng
3 2.002407.000.00.00.H25 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
4 2.002411.000.00.00.H25 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
5 2.002394.000.00.00.H25 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo